Eewoww

Còn hàng

Giá 0₫

Eewoww là công cụ hỗ trợ nhà nghiên cứu trong hoạt động thu thập, tổ chức quản lý và chia sẻ thông tin tham khảo, kiểm tra tính trùng lặp về nội dung, phục vụ hiệu quả cho hoạtđộng trích dẫn và hợp tác trong nghiên cứu. Mọi hoạtđộng khám phá tri thức của bất kỳ nhà nghiên cứu, tác giả, kỹ sư, sinh viên trong bất cứ lĩnh vực đều đòi hỏi tổng hợp thông tin, phân tích, viết và chia sẻ kết quả nghiên cứu - EEWOWW chính là dịch vụ tối ưu hóa tất cả quá trình trên.

  • EEWOWW là giải pháp hỗ trợ hoạt động biên soạn tài liệu trực tuyến cho nhà nghiên cứu
  • Nền tảng duy nhất tích hợp đầy đủ chu trình làm việc của một nhà nghiên cứu từ thu thập dữ liệu, sắp xếp, biên soạn đến kiểm tra tính nguyên gốc của tài liệu và hợp tác nghiên cứu
  • Nâng cao sự cần thiết của môi trường làm việc mới, nơi các nhà nghiên cứu sử dụng nhiều thiết bị và công nghệ để hỗ trợ việc soạn thảo.