Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Knowledge Transmission cho sinh viên

1. Hướng dẫn làm bài tập về nhà

 

2. Hướng dẫn lấy lại mật khẩu

 

3. Hướng dẫn thay đổi nhóm học

 

4. Hướng dẫn thay đổi thông tin cá nhân

 

5. Hướng dẫn cách học ngoại tuyến

 

6. Link thắc mắc sinh viên: https://goo.gl/40zu0q