Oxford University Press - Express Series English for Negotiating

Oxford University Press - Express Series English for Negotiating

 Lập Tiếng Anh đàm phán là một trong những chương trình học tiếng Anh nổi bật của OUP.  Đây là khóa học tiếng Anh lý tưởng cho những người học muốn cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh. Khóa học gồm 30 giờ học, có thể sử dụng như một khóa học độc hoặc sử dụng cùng các khóa học khác.

Khóa học gồm 7 phần được sắp xếp hợp lý thông qua các giai đoạn điển hình của một cuộc đàm phán. Mỗi phần tập trung vào một khía cạnh cơ bản, từ việc chuẩn bị để chào hàng, gửi báo giá và cách giải quyết các vấn đề xung đột trong quá trình kinh doanh.