Oxford University Press - Express Series English for Presentation

Oxford University Press - Express Series English for Presentation

Tiếng Anh Thuyết trình là một trong những chương trình học tiếng Anh nổi bật của OUP.  Đây là khóa học tiếng Anh lý tưởng cho những người học muốn cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh. Khóa học gồm 30 giờ học, có thể sử dụng như một khóa học độc lập hoặc sử dụng cùng các khóa học khác.

Khóa học gồm 6 phần trong đó gồm các kỹ năng & ngôn ngữ liên quan đến các bước thực hiện trong quá trình thuyết trình. Ngoài ra, các chủ đề khác cũng được đề cập đến như: các kỹ năng đối phó với căng thẳng khi thuyêt trình và tương tác với khán giả. Mỗi phần gồm các đoạn trích từ các bài thuyết trình thực tế với các hoạt động nghe & bài tập thực hành giúp học sinh học & trau dồi các cấu trúc đặc biệt.