Oxford English for Career: English for Technology

Oxford English for Career: English for Technology

Là khóa học lý tưởng cho người học cần phải sử dụng tiếng Anh để giao tiếp hiệu quả tại  các môi  trường liên quan đến lĩnh vực Công nghệ. Khóa học phát triển vốn từ vựng, ngôn ngữ và kỹ năng mà người học cần để trình bày một ý tưởng không chuyên, giải quyết vấn đề và thảo luận các vấn đề về công nghệ mới nhất. Khóa học trình bày các tình huống trong sản xuất, vận chuyển và công nghệ, giúp phát triển các kỹ năng giao tiếp của người học và cung cấp các thông tin nền tảng về các khái niệm công nghệ mới.