PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP – AUTOMATION

 • CATALOG – Phân hệ Biên mục
 • OPAC – Phân hệ Tra cứu
 • CIRCLULATION – Phân hệ Quản lý lưu thông
 • ACQUISITONS – Phân hệ Quản lý bổ sung
 • SERIALS CONTROL – Phân hệ Quản lý ấn phẩm định kỳ
 • SIP2 SERVER SERVICE – Dịch vụ chuẩn SIP2

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN SỐ – DIGITAL

 • DIGITAL REPOSITORY – Phân hệ Quản lý kho tư liệu số
 • DIGITAL OBJECT CREATOR – Phân hệ Biên tập tài liệu số
 • OPAC – Phân hệ Tra cứu mục lục tài liệu số
 • DIGITAL OBJECT CIRCULATION – Phân hệ Quản lý lưu thông tài liệu số
 • DIGITAL OBJECT NAVIGATOR – Phân hệ Trình duyệt tài liệu số
 • E – JOURNAL – Phân hệ Quản lý báo, tạp chí điện tử
 • FULLTEXT SEARCH ENGINE – Phân hệ Máy tìm kiếm toàn văn

 

PHẦN MỀM CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN

 • WEB PORTAL – Phân hệ Công thông tin thư viện