Reading A-Z

Reading A-Z

Reading A-Z là một sản phẩm phổ biến với hầu hết các giáo viên gồm hơn 1,000 sách điện tử ở 27 trình độ đọc tương ứng với độ khó tăng dần. Đây là một sản phẩm hoàn hảo cho giáo viên nhằm giúp giáo viên chuẩn bị cho phần bài học trên lớp cho sinh viên được đầy đủ và thú vị hơn.

 Dạng tài liệu có trong Reading A-Z gồm: sách điện tử, đoạn văn, trang, bài thơ, kịch bản và các công cụ khác…

Ngoài ra, giáo viên có thể sử dụng các tài liệu trong Reading A-Z để:

  • Tải về và in thành các tài liệu sử dụng trên lớp cho học sinh
  • Sử dụng như một công cụ đánh giá để thiết lập điểm chuẩn
  • Theo dõi từng bước tiến bộ của học sinh
  • Chuẩn bị trước các tài liệu giảng dạy trên lớp.