TIẾNG ANH LỚP 6

Tiếng anh lớp 6

TIẾNG ANH LỚP 6

Gồm 13 bài học lớn, sau mỗi bài sẽ có phần test nhỏ kiểm tra mức độ hiểu biết về bài học.

Nội dung các bài học và số tiết cụ thể được phân bố như sau:

HỌC KÌ I

Bài (Unit)

Tổng số tiết

 

Bài mở đầu: Introduce the subject and method of study

 

2

Kiểm tra kiến thức đầu năm

 

 

Unit 1

GREETINGS

 

 

 

 

5

 

Unit 2

AT SCHOOL

 

 

 

5

 

Unit 3

AT HOME

 

 

 

 

5

GRAMMAR PRACTICE

1

WRITTEN TEST 1

1

 

Unit4

BIG OR SMALL

 

 

 

5+1

 

Unit 5

THINGS I DO

 

 

 

 

5

GRAMMAR PRACTICE

1

 

Unit 6

PLACES

 

 

 

5

WRITTEN TEST 2

1

 

 

Unit 7

YOUR HOUSE

 

 

5+1

 

 

Unit 8

OUT AND ABOUT

 

 

 

5

 

 

 

 

Ôn tập và Kiểm tra học kì I

5

 

 

FIRST TERM EXAMINATION

 

TEST CORECTION

 

 

HỌC KÌ II

Bài (Unit)

Tổng số tiết

 

Unit 9

THE BODY

 

 

 

5

 

Unit 10

STAYING HEALTHY

 

 

 

5

 

Unit 11

WHAT DO YOU EAT?

 

 

 

5

 

1

 

1

 

 

Unit 12

SPORTS AND PASTIMES

 

 

 

6

 

Unit 13

ACTIVITIES AND THE SEASIONS

 

 

5

 

Unit 14

MAKING PLANS

 

 

 

5

 

 

Unit 15

COUNTRIES

 

 

 

5+1

 

Unit 16

MAN AND THE ENVIRONMENT

 

 

 

5

 

 

 

Ôn tập và Kiêm tra học kì II

 

4

SECOND TERM EXAMINATION

 

TEST CORRECTION