Vocabualary A-Z

Vocabualary A-Z

Vocabulary A-Z gồm hơn 11,500 từ được đặt ở các tình huống cụ thể. Giáo viên có thể sử dụng các từ có sẵn và tùy chỉnh theo nhu cầu của mình. Với Vocabulary A-Z, giáo viên có thể:

  • Tải các tài liệu bài học có liên quan đến các từ được lựa chọn
  • Khi danh sách các từ đã được chọn, giáo viên có thể dung danh sách đó trong vòng 1 tuần để giảng dạy trên lớp
  • Hỗ trợ xây dựng hàng trăm bài học ở các chủ đề: khoa học, xã hội, thể thao, nghệ thuật…

Tạo các bài tập giải đố từ các từ có sẵn