WRITING A-Z

Writing a-z

Writing A-Z mang lại cho giáo viên các tài liệu cần thiết trong việc dạy học sinh kỹ năng viết. Truy cập ngay lập tức tới hàng trăm nguồn tài liệu hướng dẫn kỹ năng viết ở các trình độ và dễ dàng tải xuống gồm các bài tập lớn và nhỏ cho phép giáo viên xác định các kỹ năng viết cụ thể.

Với Writing A-Z, giáo viên có thể:

  • Tải các bài tập kỹ năng viết cụ thể giúp học sinh làm quen với cấu trúc bài viết, cấu trúc
  • Tải công cụ Beginning- Fluent hỗ trợ phản ứng lại trực tiếp các kỹ năng và khả năng ở các trình độ: beginning, early developing, developing và fluent.
  • Sử dụng công cụ Write Rights, chương trình hỗ trợ học sinh ôn lại các kiến thức ngữ pháp
  • Khám phá các bài học kỹ năng: Convention, Endings, Opennings, Sentences và Word Choice.