HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Những quy định về Đào tạo trực tuyến trong Giáo dục nghề nghiệp

Những quy định về Đào tạo trực tuyến trong Giáo dục nghề nghiệp

Đào tạo trực tuyến là một phương thức đào tạo mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Tuy nhiên, về cơ bản việc đào tạo trực tuyến đã có những quy định pháp luật thể hiện tại Thông tư số 09/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, …

Webinar 02.07.2021

Webinar 02.07.2021

Hội thảo trực tuyến "Giải pháp Thư viện số thông minh - Công tác nâng cao chất lượng Đào tạo & Giảng dạy" Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV, trong đó CHUYỂN ĐỔI SỐ đóng vai trò trung tâm, đang tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và tác động tích cực đến giáo dục đại học …

Webinar 08.07.2021

Webinar 08.07.2021

Hội thảo trực tuyến "Chuyển đổi số trong phương Dạy - Học - Thi trên nền tảng LMS" Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV, trong đó CHUYỂN ĐỔI SỐ đóng vai trò trung tâm, đang tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và tác động tích cực đến giáo dục đại học nói chung. Cùng với những …